top of page

Algemene Voorwaarden

 

Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1      algemeen

1.De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen TCS en een koper waarop TCS deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2      Aanbiedingen en offertes

1.Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2.De door TCS gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. TCS is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.

3.Levertijden in offertes van TCS zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief verzend- en eventuele vervoer- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5.Een samengestelde prijsopgave verplicht TCS niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6.Aanbeidingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

7.De door TCS aangeboden items zijn veelal handvervaardigd en/of afgewerkt en kunnen derhalve iets afwijken van schetsen, tekeningen, monsters of eerder geleverde exemplaren, zonder dat dit aa,meiding kan geven tot vergoeden of ontbinden.

Artikel 3      Levering

1.Levering geschiedt af magazijn van TCS.

2.Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat TCS deze bij hem aflevert, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

3.Indien de koper levering weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is TCS gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.

4.Indien de zaken worden bezorgd is TCS gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.

5.Indien TCS een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper TCS schriftelijk in gebreke te stellen.

6.TCS is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. TCS is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

Artikel 4      Onderzoek klachten

1.Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daarvoor in het normale (handels-) verkeer gelden.

2.Zichtbare gebreken of tekorten dienen door koper direct op afleverbon of vrachtdocument vermeld te worden.

3.Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na vaststelling schriftelijk aan TCS te worden gemeld.

4.Ook indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt geprotesteerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks mist voorafgaande schriftelijke toestemming van TCS op de wijze zoals door TCS aangegeven, op risico en kosten van de koper.

5.De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van condensatie, doorzweten of andersoortige lekkage van het door TCS geleverde.

Artikel 5      Betaling

1.Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door TCS aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

2.Indien koper in gebreke blijft te betalen binnen de termijn van 14 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1,00 % per aangevangen maand, tenzij de wettelijk bepaalde rente (onder meer de wet van 02-08-2002 op de betalingsachterstanden) hoger is in welk geval de wettelijk bepaalde rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend tot op het moment van voldoening van het volledige bedrag.

3.In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van TCS op de koper onmiddellijk opeisbaar.

4.TCS heeft het recht de door de koper gedane betalingen aan te rekenen in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de oudst openstaande hoofdsom, zelfs indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

Artikel 6      Eigendomsvoorbehoud

1.Alle door TCS geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, bestanden enz. blijven eigendom van TCS totdat de koper alle verplichtingen uit alle met TCS gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2.De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, aan derden ter beschikking te stellen, te verkopen, of op enige andere wijze te bezwaren zolang geen integrale betaling is gebeurd van al wat is verschuldigd.

3.Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht TCS zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4.Door TCS geleverde zaken, die krachtens het onder 1.van dit artikel bepaalde eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

5.Voor het geval dat TCS zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan TCS of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van TCS zich bevinden en die zaken terug mee te nemen.

Artikel 7      Incassokosten

Is koper in gebreke met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan is de koper van rechtswege en zonder voorafgaande sommatie een schadebeding verschuldigd gelijk aan 15 % (onderhevig aan de wettelijke rente) van de nog resterende te betalen som met een minimum van 75 euro. Dit beding beoogt de vergoeding van de eigen administratieve opvolging van het dossier door TCS, en niet de kosten van eventuele gerechtelijke procedure.

Artikel 8      Annulering

1.TCS is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of in geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen.

2.Slechts mits schriftelijke voorafgaande toestemming van TCS kan de koper tot annulering van een overeenkomst komen, dan wel tot terugzending van de geleverde zaken.

3.Bij annulering van een aan TCS verstrekte opdracht of bestelling is de koper gehouden ter zake van annuleringskosten 25 % van de hoofdsom aan TCS te voldoen. TCS kan evenwel steeds zijn werkelijke kosten aanrekenen zo deze hoger zijn dan 25 % van de hoofdsom.

4.TCS behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9      Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van goederen die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 10 Overmacht

1.Bij overmacht zijn partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, doch met behoud van de daarvoor tot stand gekomen verplichtingen.

2.Onder overmacht wordt hier verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de partij geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de partij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van TCS worden daaronder begrepen.

3.Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4.Voor zover TCS ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de koper gehouden tot betalen van dat deel dat separaat zal worden gefactureerd. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 11 Intellectuele eigendom en auteursrechten

Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt TCS zich de rechten en bevoegdheden voor die TCS toekomen op grond van de Auteurswet. De koper vrijwaart TCS zowel voor eigen aantasting van de auteursrechten van TCS als voor handelingen en aanspraken van derden met betrekking tot auteursrechten en rechten van intellectuele eigendom op door TCS verstrekte concepten, materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt of er het voorwerp van uitmaken.

Artikel 12 Geschillen/Toepasselijk recht

1.De rechter in de vestigingsplaats van TCS is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen kennis te nemen, ook al zijn deze grensoverschrijdend. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2.Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3.Op elke overeenkomst tussen TCS en de koper is het Belgisch recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uigesloten.

Artikel 13 Bindendverklaring

De koper bevestigt voorafgaand aan het afsluiten van de koop of het ondertekenen van de opdracht in detail kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en ze te aanvaarden zonder onderscheid.

bottom of page